Воложинская

Antonina Wolozynska (Sokolowska)

Antonina Wolozynska (Sokolowska) — Антонина Воложинская (Соколовская)

Antonina Wolozynska (Sokolowska) — Антонина Воложинская (Соколовская) ~1806 — 1884 жила 78 лет

Kornelya Wolozynska

Kornelya Wolozynska i Anna (Корнеля Воложинская и Анна)

Kornelya Wolozynska (Корнеля Воложинская) ~1864 — 9 июля 1894 жила 30 лет и ее дочь Анна жила 2 года