Possudowska

Klementyna Possudowska sluck

Klementyna Possudowska — Клементина Россудовская

Klementyna Possudowska — Клементина Россудовская ~1857 — 5 сентября 1901 жила 44 года